Masterclass Maatschappelijk ondernemen in de 21e eeuw

Landgoederen en buitenplaatsen dragen in belangrijke mate bij aan de vergroting van de maatschappelijke welvaart en welzijn. Maar een landgoed als maatschappelijke onderneming komt  niet zomaar van de grond: inzicht en afstemming zijn beide nodig om maatschappelijke kansen te kunnen herkennen en realiseren. Daartoe is een Masterclass ontwikkeld, die eigenaren en ambtenaren helpt om te gaan met waardecreatie in het domein tussen publiek en privaat. De  Masterclasses helpen ook om de zelfredzaamheid van landgoederen te bevorderen en ervoor te zorgen, dat  overheden hiervoor goede condities scheppen. 

03_D_foto1.jpgVeel geleverde maatschappelijke baten keren niet terug in de financiële balans van de landgoedeigenaar. In het verleden was dit minder een probleem doordat landgoederen verschillende subsidies kregen. Met het wegvallen van deze subsidies ontstaat er echter een probleem. Door de recessie en koopkracht verlies van de consument verliezen ook gebruikelijke exploitatiemethoden hun effectiviteit. De terugtredende overheid denkt ondertussen na over nieuwe manieren van loslaten en verbinden en zoekt belanghebbenden uit de samenleving, die maatschappelijke doelen efficiënt kunnen realiseren. 

De noodzaak voor systeemverandering is zowel bij overheden als bij landgoederen duidelijk. Wie in deze tijd voorbij het punt van bezuinigen wil komen, moet toe naar andere vormen van samenwerken en organiseren. Decentraal maatwerk, een meer zinvolle afwegingsruimte in de omgang met sectorale regels en vertrouwen in het particulier initiatief zijn belangrijke thema’s in deze transitie. Het betekent ook een andere omgang tussen overheden en eigenaren. 

03_D_foto2.jpgVoor landgoederen kunnen deze ontwikkelingen het maatschappelijk betrokken ondernemerschap vereenvoudigen en versterken. Kern is de ontwikkeling van economische dragers (zelfredzaamheid) in combinatie met de realisatie van maatschappelijke waarden. Het gaat hierbij om méér dan besparen of extra verdienen. Maatschappelijk ondernemen is fundamenteel geworteld in een gezonde balans tussen economie, ecologie en de menselijke maat. Het vraagt om nieuwe netwerken waarbinnen zich allerlei waardentransacties kunnen plaatsvinden.

De Masterclass helpt landgoedeigenaren te anticiperen op deze nieuwe vorm van opereren en helpt om de eerste stappen te zetten. Het is een gelegenheid om met nieuwe ogen de bestaande economie op het landgoed te duiden, te ontdekken waar (nieuwe) maatschappelijke behoeften liggen, te doorzien binnen welke cirkel van invloed men opereert en hoe de oplossingsruimte via interactie groter kan worden gemaakt dan het eigen bezit. Met die strategische inzichten kunnen de eigenaren beter hun richting bepalen in de opmaat  naar nieuwe vormen van maatschappelijk ondernemerschap. 

Doelgroep en doorwerking

De Masterclass is in ontwikkeld voor landgoedeigenaren die willen anticiperen op nieuwe ontwikkelingen en hun landgoed klaar willen maken voor de 21e eeuw. Tijdens de Masterclass wordt verondersteld dat eigenaren bereid zijn tot zelfreflectie en een open houding hebben. Aan één Masterclass kunnen maximaal 10-15 deelnemers participeren. 

Alhoewel landgoedeigenaren nu de primaire doelgroep vormen voor de Masterclass, kan het zijn dat de inzichten en resultaten leiden tot de behoefte om dit te delen met andere stakeholders zoals bijvoorbeeld overheden. Afsluitend onderdeel van de Masterclass is dan ook, dat de groep hiervoor een strategie formuleert die zal leiden tot vervolgstappen. 

Inhoud

De Masterclass is een tweedaagse cursus. Tussen de cursusdagen krijgen deelnemers huiswerk. Problemen van vandaag worden geanalyseerd en verbonden met trends die kenmerkend zijn voor deze tijd van grote veranderingen. Met welke factoren en reflexen hebben we te maken, hoe kunnen we schaarste ombuigen tot een kans, waar liggen mogelijkheden tot samenwerking? De zoektocht naar antwoorden op deze vragen biedt deelnemers de mogelijkheid om in samenspraak met elkaar een strategie te ontwikkelen, waarmee zij in dit tijdsgewricht effectiever kunnen opereren en de zelfredzaamheid van hun landgoed kunnen versterken. Zij nemen solide inzichten mee naar huis voor het nader (of misschien wel helemaal anders) inkleuren van hun visie en werkwijze. 

Uitvoerders

Het concept voor deze Masterclass komt voort uit het initiatief Het Landgoedbedrijf. De training zal worden gegeven door Kien van Hövell (Co.Creatie) en Jannemarie de Jonge (Wing). 

03_D_Kien van Hovell.jpgDrs Kien van Hövell tot Westerflier is een geboren verbinder met een cv op het gebied van cultureel erfgoed en landgoederen in ontwikkeling. Ambtelijke ervaring op het gebied van vernieuwende opgaven in een historische context. Als particulier landgoedeigenaar mede-initiatiefnemer van Het Landgoedbedrijf. Als transitiedeskundige en strateeg bedreven in het aansturen van complexe vraagstukken via innovatie. Schrijft mee aan het boek van Jan Jonker over Nieuwe Businessmodellen 2.0. Beschouwt de (veranderende) samenwerking tussen publieke en private partijen als rode draad in haar werk. www.co-creatie.eu / www.hetlandgoedbedrijf.nl

03_D_Jannemarie de Jonge.jpgDr ir Jannemarie de Jonge combineert een achtergrond in de landschapsarchitectuur met brede ervaring in procesbegeleiding en bestuurlijk strategisch advies. Kent de wereld van overheid en wetenschap van binnenuit en weet deze te verbinden met maatschappelijke vraagstukken. Partner bij Wing. Fascinatie voor het benutten van diversiteit aan kennis en meningen als bron van creatief realisme. Geassocieerd lid van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur. www.wing.nl